کارگاه های آموزش

کارگاه ها ویژه سازمان ها

        برگزاری کارگاه خانواده پایدار برای عموم در اسفند۹۷ مدرس دکتر لواف پور نوری ۸ساعت  صبح و…

بیشتر بخوانید

کارگاه ها ویژه سازمان ها

        برگزاری کارگاه خانواده پایدار برای عموم در اسفند۹۷ مدرس دکتر لواف پور نوری ۸ساعت  صبح و…

بیشتر بخوانید

کارگاه ها ویژه سازمان ها

        برگزاری کارگاه خانواده پایدار برای عموم در اسفند۹۷ مدرس دکتر لواف پور نوری ۸ساعت  صبح و…

بیشتر بخوانید